Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto Fugle Foto

   Fugleven.dk                                                   Udsigt over Lejre Vig Roskilde Fjord              

Side med fotos af nogle få af Danmarks Fugle.

Natur og oplevelser med Fugle af Freddy Rosning. 

 

Homepage Fugle Natur Links Tegninger Rejser Redekasser udvikling skabelse Fuglenavne i alfabetisk rækkefølge    

Odinshane.
Phalaropus lobatus
Red -neckedphalarope


Odinshanen er en lille, spinkel vadefugl på størrelse med en ryle ca. 18 cm.. Den hører til svømmesnepperne, der har svømmelapper på tæerne ligesom blishønen. Disse tjener den til at svømme hurtigt rundt på søer og damme, hvor den i cirklende bevægelser hvirvler insekter op til vandoverfladen, som den derefter snapper. Odinshanen har et langt, tyndt, mørkt næb. I sommerdragten er fuglen overvejende grå med gulbrune rygstriber; den har en hvid strubeplet og et rødt felt, der starter bag øjet og går langs nakkens sider ned til struben. Det er bemærkelsesværdigt, at hunnen er mere farvestrålende end hannen. Det svarer til, at det er hunnen, der fører an i parringsspillet. Det er hannerne, der tager sig af udrugningen af æggene, og som passer ungerne. Det er ikke usædvanligt, at en hun lægger flere kuld æg til forskellige hanner.
vested
Odinshanen er udbredt i nordlige landområder hele vejen rundt om Nordpolen: det nordlige Skandinavien, Rusland og Sibirien, Alaska, Canada og Grønland. I Europa er der store forekomster på Island, og desuden yngler den talrigt i de skandinaviske fjelde. Ynglelokaliteter er mindre søer og damme i fjeldområder med birk eller på tundraen. De svenske, finske, norske, russiske og vestsibiriske odinshaner overvintrer i havet omkring den arabiske halvø. De raster undervejs i stort tal i Sortehavet, Det Kaspiske Hav og søer i Kasakhstan.
Odinshanen optræder regelmæssigt i Danmark på trækket, men da de skandinaviske fugle trækker mod sydøst til overvintringspladserne, går størstedelen af trækket uden om Danmark. Der optræder typisk knap 100 individer herhjemme om året. Ofte optræder de enkeltvis eller få fugle sammen; ungfuglene dog også i småflokke. Flest fugle ses øst for Storebælt og i Nord- og Vestjylland. De raster både i søer og langs kysterne.
de
På ynglepladserne lever odinshanerne af små vandinsekter og deres larver, primært myggelarver. Om vinteren, hvor de opholder sig på havet, lever de derimod af plankton.

 

Klik på Billedet for at se flere billeder